?>

Štúdie nemotorovej dopravy

 

Čoraz rýchlejší a intenzívnejší spôsob života v mestách sprevádzajú rastúce nároky na mobilitu. Plánovanie trvalo udržateľnej mobility v mestách bude v krátkom čase realitou a nutnosťou.

 

Štúdie nemotorovej dopravy

 

Hlavným cieľom štúdie je zistenie aktuálneho stavu nemotorovej dopravy, vytvoriť podmienky na systematické riešenie problematiky cyklodopravy v danom regióne s nadväznosťou na okolie a realizáciu efektívnych riešení v tejto oblasti.

Štúdia rieši špeciálnu problematiku nemotorovej dopravy, do ktorej patria cyklisti, imobilní na vozíčkoch, inlajnisti a pod. zo zameraním na povrchy, bezpečnosť, značenie, infraštruktúru a pod.

Plánovaným výstupom štúdie je Generel nemotorovej dopravy na území regiónu, mesta alebo obce. Generel nemotorovej dopravy je Územno plánovací podklad vytvorený v nadväznosti na Územný plán a Generel automobilovej dopravy miest a  obci .

Aktualizovaný generel má slúžiť mestám, obciam, zväzkom obcí, miestnym akčným skupinám pre potreby súhrnného pohľadu na problematiku rozvoja nemotorovej dopravy a potrebu jej koordinácie v rámci regiónu (kraja) i v náväznosti na susedné regióny (kraje).

 

Metodika GIS (Geografický informačný systém)

 

Tato práca je viazaná na existenciu GIS (Geografický informačný systém, anglicky: Geographic information system), kde sú priestorové dáta udržované v databáze, analyzované a vizualizované. GIS možno definovať ako súbor prostriedkov pre zber, uloženie, vyhľadanie, transformáciu, analyzovanie a zobrazovanie priestorových údajov z reálneho sveta. K spracovaniu údajov bola použitá Metodika jednotnej GIS databázy cyklistickej infraštruktúry ktorá bola navrhnutá ministerstvom dopravy ČR. Úlohou metodiky je zmapovanie súčasného stavu komunikácii slúžiacich pre nemotorovú dopravu t.j. hlavne pre cyklistov.

Sledované parametre JGD sú rozdelené do štyroch kategórií popisujúcich cyklotrasy z hľadiska:

  1. Identifikácie
  2. Základnej infraštruktúry
  3. Bezpečnosti
  4. Turistickej atraktivity a vybavenosti

 

Parametre v kategórii 1, 2 a 3 musia byť vždy súčasťou evidencie, kategória č. 4 je voliteľná.

Väčšina dát je zisťovaná terénnym šetrením, časť neskôr šetrením z kancelárie pomocou internetu, alebo z dostupných dátových zdrojov. Následná evidencia a správa dát prebieha v GIS. Parametre a ich hodnoty sú v JGD záväzné.

METODIKA jednotné GIS databáze cyklistické infrastruktúry v ČR“ :

Medodika GIS

 

A takto sme to riešili štúdiu značenia Skalická vinárská cesta

 

V rámci projektu Za sousedy na kole, financovaného z Fondu mikroprojektov, Operačného programu cezhraničnej spolupráce SK – ČR, bola riešená Štúdia značenia Skalickej vinárskej cesty, ako 11. okruhu Moravských vinařských stezek. Realizátorom projektu bolo Partnerství o.p.s., partnerom projektu Partnerstvo pre Horné Záhorie.

Tu k stiahnutiu:

text studie
bezpečnost
povrch
infopanely
značení

– mapa infopanelov

 

Ak Vás to zaujalo kontaktujte nás

 

Hollý Milan – príprava projektov
mob: 0905 625416
email: ezahorie@ezahorie.sk